I N H O U D

Voorwoord 9

 

INLEIDING

De individuele soldaat      12

De werkende soldaat      16

Vraagstelling, concrete periode en de eenheid      23

Afbakening, aanpak en indeling      25

Bronnen      28

 

DEEL I 'De werkplaats' – het regiment in de periode 1806 – 1814

Hoofdstuk 1 Duitsland 1806-1808, kustbewaking Holland, Engelsen in Zeeland 1809      34

Kamp Zeist      34

De veldtocht in Duitsland, najaar 1806      38

Bezettingsmacht in Noord-Duitsland      49

Terugkeer naar Nederland, voorjaar 1808      56

Bezetting van de Kleefse enclaves      57

Fort Geldersoord      60

Geheime missie op Texel, zomer 1808      62

Reorganisaties te Den Haag      64

Inzet van de twee veldbataljons op Zuid-Beveland en Cadzand      65

Kustbewaking 's Gravenhage eind 1808      67

Het vergeten 'Kamp bij Naarden', voorjaar en zomer 1809      68

De jagers ten tijde van de inval van de Engelsen in Zeeland      71

Gevangene van Napoleon op Noord- en Zuid-Beveland/ Het depot naar Amsterdam      76

 

Hoofdstuk 2 Naar Rusland 1811-1812      79

Naar Groningen en Oost-Friesland – het 1e regiment jagers wordt 33e légère      79

Naar Maagdenburg, vanaf voorjaar 1811      82

Het depot naar Givet, augustus 1811      85

De veldbataljons naar Stettin op 20 oktober 1811      88

De tocht naar de Niemen, de slachting die zonder één geweerschot was begonnen      91

De veldtocht in Rusland      94

De retraite      98

 

Hoofdstuk 3 Opbouw, twee veldtochten naar Berlijn, de blokkade van Hamburg      103

Het 2e bataljon te Erfurt, voorjaar 1813      103

Mars naar Berlijn, eindigend in Silezië      106

Naar Hamburg, de wederopbouw van het regiment      111

De mars naar Berlijn, augustus 1813      114

De blokkade van Hamburg      118

De blokkade van Deventer      122

De blokkade van Maastricht      124

 

Hoofdstuk 4 Opheffing van het regiment en de terugkeer naar Nederland      128

De vesting Saarlouis – de opheffing van het 33e légère      128

In Nederlandse dienst      130

 

 

DEEL II Instroom en uitstroom bij het regiment

Hoofdstuk 1 Inleiding      136

De overgang van een vrijwilligers- naar een conscriptieleger      136

Lodewijk Napoleon en zijn soldaten      140

Napoleons soldaten      145

 

Hoofdstuk 2 De instroom van vrijwilligers 1806-1810      151

De rekrutering      151

De resultaten van de rekrutering      162

 

Hoofdstuk 3 De instroom van dienstplichtigen 1810-1814      172

De conscriptie      172

De resultaten van de conscriptie      178

 

Hoofdstuk 4 De uitstroom van soldaten      183

Manieren van uitstromen      183

Overplaatsing, afzwaaien en ontslag      184

Het einde niet gehaald      188

Deserteren      195

Krijgsgevangenschap      202

 

Samenvatting en conclusies deel II      209

 

 

DEEL III Functies van de lichte infanterie – Arbeid en scholing

Hoofdstuk 1 Functies en specialisaties      211

Confrontatie met de eigen dood      211

Jagers vóór 1806 en ná 1814      213

Functies en functioneren van de lichte infanterie      215

Specialisaties binnen het regiment      223

 

Hoofdstuk 2 Communicatie      229

De functie van de muziek      229

De invloed van geluid op het functioneren van de soldaat op het slagveld      234

 

Hoofdstuk 3 Het oorspronkelijke beroep van de soldaat      239

Analyse van de beroepstitels      240

Familieverbanden      243

 

Hoofdstuk 4 Scholing van de soldaat      246

Het depot      246

Scholing van de soldaat - het belang van de korporaals      249

Door het glazen plafond: van onderofficier tot officier      257

 

Hoofdstuk 5 Maçonnieke invloeden bij het regiment      262

Ambulante militaire vrijmetselaarsloges - 'de scharrelkippen van de vrijmetselari      262

Werken in de ambulante militaire vrijmetselaarsloge      265

 

Samenvatting en conclusies deel III      269

 

DEEL IV Arbeidsomstandigheden en motivatie

Hoofdstuk 1 Fysieke verzorging van de soldaat      270

Verzorging van de soldaten in garnizoen- en depotplaatsen en in hospitalen      271

Huisvesting van de soldaten      273

Militaire hospitalen      277

Medische zorg te Hamburg 1813/1814      282

Ziekten bij het regiment      285

Malaria bij de jagers      288

 

Hoofdstuk 2 De armee als stimulerend systeem      298

Arbeidsmotivatie: materiële en immateriële beloning en straf      298

Financiën als materiële beloning bij het regiment      299

Soldijachterstand      301

Eerbewijzen - verbaal, financieel en symbolisch      312

Discipline – de vorm en het effect      318

Categorisering van delicten en straffen      321

Insubordinatie      324

Misdragingen door officieren      328

Soorten straffen, strafmaat en hun effect      331

De krijgstucht te Hamburg 1813/1814      335

 

Hoofdstuk 3 Na de dienst      340

Fonds 1815      340

Liquidatie van de Franse Achterstand      346

Na de 'honorabele demissie'      349

 

Samenvatting en conclusies deel IV      353

 

Samenvatting en conclusies      355

 

Lijst van gebruikte afkortingen      358

Bronnen      360

Geraadpleegde archieven en verzamelingen      365

Literatuur      371

Persoonsnamenindex      403

English summary      411

Met dank aan      412

 

 

INHOUD BIJLAGEN

 

Bijlagen Deel I

Bijlage I.1 – Genealogie van de jagerregimenten      4

Bijlage I.2 – Marsen. Data, afstanden en locaties       5

Bijlage I.3 – Het Nederlandse korps onder Dumonceau in november 1806       14

Bijlage I.4 – Brieven van Cort Heijligers, van Helden en Dumonceau       15

Bijlage I.5 – Ontstaan van het 33e légère in 1808, opheffing in februari 1809       20

 

Bijlagen Deel II

Bijlage II.1 – Overzicht troepensterkte en kosten in de periode 1701 – 1810       23

Bijlage II.2 – Gewenste en reële sterkte bij de veldbataljons en depot      24

Bijlage II.3 – Binnenlandse en buitenlandse werving      26

Bijlage II.4 – Friese en Gelderse vrijwilligerstransporten 1809 1810      29

Bijlage II.5 – Formatie van de jagerregimenten bij decreet van 2 maart 1807      31

Bijlage II.6 – Detachementen op Texel 1808      33

Bijlage II.7 – Overzichten met betrekking tot de conscriptie      34

Bijlage II.8 – Instroom en sterkte van het regiment tussen 1810-1814      40

Bijlage II.9 – Uitstroom 1806-1810, 1810-1814      45

Bijlage II.10 – Officierenoverzicht 3 oktober 1810      50

Bijlage II.11 – Officierenoverzicht Maagdenburg 28 augustus 1811      52

Bijlage II.12 – Officierenoverzicht 1 juni 1812      54

Bijlage II.13 – Officieren: gewond, gesneuveld, gevangenschap, m.n. 17 november 1812      56

Bijlage II.14 – Het Russisch-Duitse Legioen      60

Bijlage II.15 – Opbouw van het regiment in 1813 te Erfurt, Hamburg en Maastricht      65

Bijlage II.16 – Desertie Hollandse officieren augustus 1813 – mei 1814      69

Bijlage II.17 – Desertie soldaten en onderofficieren      71

Bijlage II.18 – Het provisionele 'Hollandsche Legioen Jagers' eind 1813/1814      73

Bijlage II.19 – Van Groningen naar het depot gezonden      76

Bijlage II.20 – Commanderende officieren bij het regiment      77

Bijlage II.21 – Krijgsgevangen onderofficieren en soldaten in Rusland      79

Bijlage II.22 – Overgeplaatst naar rgt. Irlandais/Etrangers en Belle Isle 6 juli 1812      90

 

Bijlagen Deel III

Bijlage III.1 – Aantal gevechtsdagen 1806-1814      92

Bijlage III.2 – Lichte infanterie in Nederland 1784 – 1815      94

Bijlage III.3 – Reçu van de magazijnmeester te Delft 27 juli 1809      95

Bijlage III.4 – Geleverde geweren te Givet, Maastricht en Wesel 1811-1813      96

Bijlage III.5 – brief van luitenant Arnold Hendrik van Iddekinge 17 november 1811      97

Bijlage III.6 – Verklaring Nederlandse officieren Hamburg 30 april 1814      99

Bijlage III.7 – Militaire muziek      100

Bijlage III.8 – Frequentiegebieden, geluidniveau's en klachtenpatronen      111

Bijlage III.9 – Instructies tirailleurs Ie Legerkorps 16 oktober 1811      111

Bijlage III.10 – Militairen die naar Fort Bath overstaken op 4 september 1809      115

Bijlage III.11 – Overzicht van civiele beroepen van de soldaten      116

Bijlage III.12 – Carrières van soldaat tot officier      122

Bijlage III.13 – Friezen in Franse dienst bij het 33e légère      124

Bijlage III.14 – Officieren die vrijmetselaar waren      145

 

Bijlagen Deel IV

Bijlage IV.1 – Soldij-, uniform- en voedselverstrekking      147

Bijlage IV.2 – Depotcommandanten op de verschillende locaties      149

Bijlage IV.3 – Overleden militairen - namen, data en locaties      150

Bijlage IV.4 – Zieke jagers, naar locaties      159

Bijlage IV.5 – Militaire hospitalen      163

Bijlage IV.6 – Erkentelijkheden jegens (een deel van) het regiment      174

Bijlage IV.7 – Soldijachterstand, een chronologie      177

Bijlage IV.8 – De finale afrekening van het regiment      182

Bijlage IV.9 – Rijksbegroting 1809, de salarissen van de militairen      184

Bijlage IV.10 – Onbetaalde presentiën per 1810      186

Bijlage IV.11 – Jagers voor de krijgsraad      188

Bijlage IV.12 – Liquidatie van de Franse achterstand, teruggekeerd naar Nederland      193

Bijlage IV.13 – Sterkte-zwakte analyse (SWOT) en confrontatiematrix      198

 

Landkaarten, overzichten en afbeeldingen      200

Persoonsnamenregister bijlagen      202

Curriculum vitae auteur      223